Przejdź do treści
Wyszukaj w sklepie:

Polityka prywatności

Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.kerabike.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są pobierane bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego

 1. Serwis umożliwia Państwu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości, oferty lub z transakcją.
 2. Administrator za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: “imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.”
 3. Administrator gromadzi dane związane z Państwa aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Zakres zbieranych danych

 1. Serwis umożliwia Państwu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości, oferty lub z transakcją.
 2. Administrator za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: “imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.”
 3. Administrator gromadzi dane związane z Państwa aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.

Źródło danych

 1. Jeżeli kontaktowali się Państwo z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Państwa.
 2. Jeżeli Państwa dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

Cel i czas przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). 
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. 
 3. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Obowiązek lub dobrowolność podania zgody

 1. Podanie danych przez Państwo w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne.
 2. Klient musi mieć możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w formie zaznaczenia opcji o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” lub “Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.
 3. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Mogą Państwo skorzystać z tzw. trybu incognito, w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Państwa wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z udostępniania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzania danych
Mają Państwo prawo:

 • żądać od Administratora wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii (art.15 RODO) oraz dokonania zmiany swoich danych osobowych 
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – np. gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwu żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • żądać sprzeciwu odnośnie profilowania tj. dopasowywania wyników wyszukiwania i reklamy do Państwa preferencji (art.21 RODO)
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione firmie kurierskiej, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty, operatorowi płatności. Odbiorcą Państwa danych mogą być również organy publiczne w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem możliwych naruszeń Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej 

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon itp.). Wykorzystuje się informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja Polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. 

Użytkownik ma także możliwość korzystania ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Formuła zakupowa PayPro SA

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  • zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z
  – świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  – obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  – w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayPro SA. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez PayPro SA w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez PayPro SA należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • ING Bank Śląski S.A.
  • PayPro SA
 3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayPro SA przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayPro SA w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez PayPro SA w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a PayPro SA.
 

Skontaktuj się z nami​

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.kerabike.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności