Przejdź do treści
Wyszukaj w sklepie:

Regulamin bez belki

REGULAMIN SPRZEDAŻY MYJNI ROWEROWYCH KERABIKE

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma charakter ogólnych warunków umowy w zakresie sprzedaży myjni rowerowych marki KERABIKE, których producentem jest KeraBike – myjnie rowerowe Patrycja Janczak z siedzibą przy ulicy Żabiej 26, 24-220 Niedrzwica Duża, NIP: PL7133095888, REGON: 368432651.
 2. Regulamin sprzedaży myjni rowerowych KERABIKE określa zasady składania zamówień, płatności, dostawy i jest publikowany na stronie internetowej www.kerabike.pl
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o
  – „KeraBike” – rozumie się przez to Patrycję Janczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KeraBike – myjnie rowerowe Patrycja Janczak;
  – Klient – rozumie się przez to osobę składającą zamówienie maszyny;
  – Maszyna – rozumie się przez to dostępne na stronie internetowej myjnie rowerowe KERABIKE.

§ 2 Składanie zamówień

 1. Umowa sprzedaży o treści określonej w niniejszym Regulaminie oraz zapis w ofercie skierowanej do Klienta zostaje zawarta na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.
 2. Zamówienia można składać poprzez:
  – formularz kontaktowy na stronie www.kerabike.pl
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@kerabike.pl
  – pisemnie na adres KeraBike- myjnie rowerowe, ul. Żabia 26, 24-220 Niedrzwica Duża.
 3. Przy składaniu zamówienia Klient ma obowiązek podania danych Klienta (pełnej nazwy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu dostawy).
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia zawierające wykaz zamówionych elementów maszyny oraz informację zawierającą przybliżony czas realizacji zamówienia. Niniejszy dokument Klient ma obowiązek podpisać i odesłać na adres firmy.
 5. Po złożeniu zamówienia lub odesłaniu podpisanego zamówienia, Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy oraz jej rozwiązania.

§ 3 Czas realizacji

 1. Realizacja zamówienia następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia
  oraz po zapłaceniu całej ceny maszyny.
 2. Czas realizacji zamówienia trwa średnio od 6 do 12 tygodni.
 3. KeraBike zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia z uwagi na brak dostępności części składowych maszyny, które pochodzą od innych producentów oraz innych niezależnych od KeraBike przyczyn, na co Klient wyraża zgodę. W powyższych sytuacjach Klient będzie informowany o opóźnieniu i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

§ 4 Dostawa maszyny

 1. KeraBike dostarcza zamówioną maszynę na adres dostawy wskazany w Zamówieniu.
 2. Koszt dostarczenia maszyny ponosi Klient.
 3. KeraBike nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikające z błędnie wskazanego adresu.
 4. Z chwilą odbioru maszyny oraz pokwitowania odbioru maszyny, na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z jej posiadaniem, użytkowaniem, utratą oraz uszkodzeniem.
 5. Przed dokonaniem odbioru, Klient w obecności przedstawiciela KeraBike ma obowiązek sprawdzić maszynę pod względem ilościowym oraz jakościowym. Pokwitowanie odbioru jest równoznaczne z uznaniem, iż maszyna została dostarczona w pełni sprawna. Po dokonaniu pokwitowania, wszelkie roszczenia mogą zostać uznane przez KeraBike za niezasadne.
 6. Po dokonaniu odbioru, Klient otrzymuje potwierdzenie otrzymania zamówionej maszyny.
 7. W przypadku nieodebrania maszyny w umówionym przez strony miejscu, KeraBike ma prawo obciążyć Klienta odpowiednimi kosztami związanymi m. in. z ewentualnym przechowywaniem.
 8. Odbioru maszyny może dokonać jedynie osoba umocowana do reprezentowania Klienta.
 9. Jeżeli odbioru dokonuje inna osoba niż wskazana w aktach rejestrowych spółki, bądź nie jest to przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, odbioru może dokonać osoba upoważniona do dokonania czynności odbioru w imieniu Klienta, posiadająca stosowne pełnomocnictwo. W przypadku odbioru maszyny przez pełnomocnika, Klient ma obowiązek poinformować wcześniej o tym fakcie KeraBike, ze wskazaniem jego danych osobowych wraz z numerem i serią dowodu osobistego.
 10. Pokwitowania należy dokonać własnoręcznym podpisem z imieniem i nazwiskiem, a w przypadku pełnomocnika także ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego. KeraBike ma prawo weryfikować pełnomocnika na podstawie dokumentu ze zdjęciem.
 11. Prawo zwrotu maszyny jest wyłączone.

§ 4 Gwarancja

 1. Maszyny marki KeraBike dostępne w ofercie na stronie internetowej www.kerabike.pl są objęte gwarancją jakości.
 2. Wszystkie sprzedawane modele maszyn, objęte są 12 miesięczną gwarancją.
 3. Gwarancje na towary zakupione od KeraBike są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez firmę KeraBike- myjnie rowerowe Patrycja Janczak.
 4. Objęty gwarancją towar należy dostarczyć na koszt KeraBike na adres firmy.
 5. Klient zobowiązuje się używać tylko i wyłącznie specjalistycznej chemii czyszczącej zakupionej od KeraBike. W przeciwnym przypadku traci prawo do gwarancji, chyba że strony ustaliły inaczej.
 6. Jakiekolwiek zmiany w wyposażeniu bądź wyglądzie maszyny, jak również niewłaściwe jej użytkowanie skutkują utratą gwarancji.

§ 5 Płatności

 1. Zapłata za zamówienie następuje przelewem bankowym na numer konta 05 1050 1953 1000 0092 4740 3513 na podstawie faktury VAT.
 2. Wymagalność płatności następuje w terminie wskazanym na fakturze VAT.
 3. Przy składaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient upoważnia KeraBike do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 4. Opóźnienie w zapłacie skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych.

§ 6 Ochrona danych osobowych (Polityka prywatności)

 • KeraBike zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.
 • Administrator, za pośrednictwem strony internetowej oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Klientów przekazywane podczas procesu sprzedaży na www.kerabike.pl: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.
 • Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. 
 • Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Administratorem danych osobowych jest KeraBike – Właściciel strony internetowej www.kerabike.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  94/46/We (dalej „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W sprawach związanych z Przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych. W przypadku wyznaczenia u Administratora Inspektora Ochrony Danych, należy się kontaktować bezpośrednio z nim.
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6  ust. 1  lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i  wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 • Mają Państwo prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) – prawo do zapomnienia oraz żądać od Administratora wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii (art.15 RODO) oraz dokonania zmiany swoich danych osobowych.
 • Mają Państwo prawo żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W okresie gwarancji Klient nie może nanieść swojej własnej grafiki na maszynę ani zmienić jej designu, koloru. Wskazać należy, że po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, KeraBike przesyła informację zawierającą grafikę wyglądu maszyny z logo firmy – do akceptacji, co oznacza, że Klient godzi się na ustalony wygląd maszyny.
 2. W okresie gwarancji Klient nie może zmieniać elementów wyposażenia maszyny, zmieniać jej budowy bądź wymieniać jej części na inne.
 3. Strony dołożą wszelkich starań do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. W przypadku braku porozumienia rozstrzygniecie sporu nastąpi przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Wydzierżawiającego.
 4. Strony zobowiązują się̨ do zachowania poufności, co do treści niniejszej Umowy oraz informacji, w których posiadanie wejdą w związku z jej wykonywaniem: treść umowy objęta jest tajemnicą handlową i nie może być ujawniana bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
 5. KeraBike zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Skontaktuj się z nami​

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.kerabike.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności